Reklamačný poriadok

Buďte v kľude: naša záruka zahŕňa výmenu náhradných dielov a prácu na opravách na pákovom espresso kávovare po dobu 2 rokov od dátumu dodania tovaru.


I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

 1. Spoločnosť Talianska káva s.r.o. (ďalej len „TaIianska káva“ alebo „predávajúci“) týmto reklamačným poriadkom v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov riadne informuje spotrebiteľa (ďalej aj „zákazník“ alebo „kupujúci“) o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady (ďalej aj „reklamácia“) vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.
 2. Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákonom č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 3. Tento reklamačný poriadok je v súlade s § 18 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa umiestnený na viditeľnom mieste dostupnom zákazníkovi v každej prevádzkarni Talianska káva s.r.o a je zároveň je zverejnený na internetovej stránke homebarista.sk


II. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY PREDANÉHO TOVARU

 1. Talianska káva s.r.o. zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim (§ 619 ods. 1 Občianskeho zákonníka) a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (§ 619 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Záručná doba je 24 mesiacov (§ 620 Občianskeho zákonníka).
 2. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu z dôvodu vady je záručná doba 24 mesiacov, Talianska káva s.r.o. však nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena (§ 619 Občianskeho zákonníka)
 3. Pri použitých veciach (napr. predvádzací model) je záručná doba 12 mesiacov (§ 620 ods. 2 Občianskeho zákonníka).
 4. Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo v reklame môže Talianska káva s.r.o. poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej zákonom, pričom podmienky a rozsah tejto záruky určí v záručnom liste (§ 620 ods. 5 Občianskeho zákonníka).
 5. Záručné doby začínajú plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim (§ 621 Občianskeho zákonníka). Ak má kúpený tovar uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa jeho uvedenia do prevádzky, ak kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do 3 týždňov od prevzatia tovaru a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť (§ 621 Občianskeho zákonníka).
 6. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru (§ 627 Občianskeho zákonníka).
 7. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe (§ 626 ods. 1 Občianskeho zákonníka).
 8. Ak Talianska káva s.r.o. pri kúpe tovaru ponúka zákazníkovi k predanému tovaru bezplatne ďalší tovar ako dar, je na zákazníkovi, či ponúkaný dar príjme. Dar však nie je predaným tovarom, preto Talianska káva s.r.o.nezodpovedá za jeho prípadné vady. Ak však TaIianska káva s.r.o o prípadných vadách daru vie, je povinná na ne zákazníka pri ponuke daru upozorniť(§ 629 Občianskeho zákonníka). Ak má dar vady, na ktoré Talianska káva s.r.o. zákazníka neupozornila, je zákazník oprávnený ho vrátiť (§ 629 Občianskeho zákonníka). Ak zákazníkovi vznikne právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), je zákazník povinný vrátiť Talianskej káve s.r.o. všetko, čo podľa zmluvy dostal, t.j. aj tovar prijatý ako dar (§ 457 Občianskeho zákonníka v spojení s § 48 ods. 2 Občianskeho zákonníka).


III. UPLATNENIE PRÁV ZO ZODPOVEDNOSTI ZA VADY (REKLAMÁCIE)

 1. Kupujúci si uplatňuje právo na opravu v ktorejkoľvek prevádzkarni predávajúceho, (§ 18 ods. 2 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Ak je v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený na opravu (ďalej len „záručný servis“), ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, kupujúci si uplatní právo na opravu v tomto záručnom servise (§ 625 Občianskeho zákonníka). Adresy a telefónne kontakty záručných servisov nájde kupujúci v záručnom liste.
 2. Ostatné práva zo zodpovednosti za vady, t.j. právo na výmenu tovaru, právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí) a právo na primeranú zľavu si kupujúci uplatňuje v ktorejkoľvek prevádzkarni predávajúceho.
 3. Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec služieb zákazníkom, alebo záručný servis je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie a reklamáciu vybaviť v lehote, ktorá nesmie byť dlhšia ako 30 dní od uplatnenia reklamácie (§ 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa). V prípade reklamácie uplatnenej do 12 mesiacov od kúpy výrobku, predávajúci môže vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Ak predávajúci zamietne reklamáciu uplatnenú po 12 mesiacoch od kúpy výrobku, predávajúci je povinný informovať kupujúceho o tom, komu možno zaslať výrobok na odborné posúdenie. Odborným posúdením sa na účely vybavenia reklmácií rozumie o. i. i stanovisko autorizovanej osoby alebo osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv (§ 2 písm. n) Zákona o ochrane spotrebiteľa).
 4. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať zákazníkovi potvrdenie (§ 18 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Týmto potvrdením je kópia reklamačného protokolu.
 5. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie (§ 18 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Týmto písomným dokladom je kópia reklamačného protokolu s vyplnenou kolónkou vybavenie reklamácie, list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie alebo sms správa obsahujúca informáciu o vybavení reklamácie s písomným potvrdením o jej odoslaní.


IV. VŠEOBECNÉ PODMIENKY REKLAMÁCIE

 1. Pri predkladaní tovaru na reklamáciu:
 2. je potrebné predložiť doklad o kúpe, prípadne iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti preukázať, že tovar bol kúpený v Talianska káva s.r.o.
 3. je potrebné, aby tovar spĺňal všetky ostatné podmienky pre záručnú reklamáciu uvedené v záručnom liste (fyzicky nepoškodený, nepoškodený živelnou udalosťou, neporušené plomby atď.),
 4. v prípade, že si zákazník uplatňuje právo vyplývajúce zo záruky presahujúcej rozsah záruky stanovenej zákonom, je potrebné predložiť originál záručného listu.


V. SPÔSOB VYBAVENIA REKLAMÁCIE

 1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť (§ 622 ods. 1 Občianskeho zákonníka).
 2. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady (§ 622 ods. 2 Občianskeho zákonníka).
 3. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti (§ 622 ods. 3 Občianskeho zákonníka).
 4. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí) (§ 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka).
 5. Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľnú vadu, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave tovar riadne užívať (§ 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretí krát po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách.
 6. Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.
 7. Ak predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 dní, kupujúci má rovnaké práva akoby išlo o neodstrániteľnú vadu (§ 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa), t.j. právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy).
 8. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku.
 9. Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.


VI. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPORU


V prípade, že zákazník nie je spokoný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, zákazník má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť zákazníka podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania zákazníkom, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/); zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti.


A TERAZ V ĽUDSKEJ REČI: AKO BUDEME POSTUPOVAŤ PRI REKLAMÁCII?

Po prvé: pákové espresso kávovary a mlynčeky na kávu potrebujú pravidelnú údržbu a čistenie a opateru ako v bavlnke.

Ak sa vyskytne problém s pákovým espresso kávovarom, ktorý ste zakúpili na homebarista.sk, pomôžeme vám. Bude nutné preukázať, že ste tovar kúpili u nás. Najskôr sa problém rieši telefonicky. Keď nám zavoláte na 0902 956 000, volajte iba keď máte pokazený pákový espresso kávovar pred sebou, aby sme sa takto pokúsili urobiť prvú diagnostiku. Ak sa nám nepodarí nikam sa dostať telefonicky, budeme vás inštruovať, ako a kam poslať pákový espresso kávovar. Alebo píšte na info@homebarista.sk a udajte vaše meno aj model pákového espresso kávovaru aj kedy ste ho u nás zakúpili.

Pri preprave pákového espresso kávovaru žiadame dodržať toto: v zimných mesiacoch pred prepravou odstrániť vodu z celého systému: vypustiť všetku vodu z espresso kávovaru aj z nádržky. Ak neviete ako, volajte 0902 956 000 espresso kávovar musí byť uložený hlavou- hornou časťou hore. Priložte všetky filtre a páky, ktoré s pákovým espresso kávovarom súvisia. Vy platíte kuriéra k nám a my kuriéra k vám s opraveným espresso kávovarom. Ak sa ukáže, že espresso kávovaru nič nebolo, hradíte aj kuriéra od nás k vám.

AKO DLHO TRVÁ OPRAVA?

Budeme sa snažiť, čím skôr, aby ste neostali bez milovaného espresso kávovaru. Od momentu, keď pákový espresso kávovar príde k nám, máme 30 dní na opravu.

Opravy a servis espresso pákových kávovarov, ktoré ste NEZAKÚPILI u nás na homebarista.sk, sa platia nasledovne: diagnostika 29 EUR a potom podľa cenníka originálnych náhradných dielov plus 29 EUR práca/hodina.

Naša záruka zahŕňa: výmenu náhradných dielov a prácu na opravách po dobu 2 rokov od dátumu dodania tovaru.

Na čo sa nevzťahuje záruka: na všetky gumové/plastové tesnenia, spršky, filtre, mlecie kamene, umelohmotné časti /hopper/, pružinky.

Do záruky nespadajú problémy, ktoré súvisia s vodou, s nízkou kvalitou vody, so zavápnením kávovaru.

Toto sú najčastejšie problémy, ktoré môžu zapríčiniť nefunkčnosť kávovaru, preto nepodceňujte otázku správnej filtrácie vody. Máme o tom blogy, čítajte.

Tovar zo skla a porcelánu nespadá pod záruku: chemex, french press, V60, šálky, ...

Produkty, ktoré pôvodne mali, ale teraz nemajú na sebe sériové číslo, nespadajú pod záruku.

Všetky produkty, kde bolo jasne preukázateľné nesprávne používanie, kde evidentne neprebehlo adekvátne čistenie, ktoré boli evidentne zanedbané, zle nainštalované nespadajú pod záruku.

Ak sa ukáže, že do kávovaru boli inštalované iné ako originálne náhradne diely, tiež sa naň nevzťahuje záruka. Ak sa ukáže, že s tým espresso kávovarom už niekto niečo robil a nebol to náš autorizovaný technik z homebarista.sk , nespadá to pod našu záruku.

Vyššia sila, blesky, potopa, požiar je mimo našej záruky.

Ak sa ukáže, že pákový espresso kávovar pracoval v prevádzke, na ktorú nie je uspôsobený, nespadá tento pákový espresso kávovar pod našu záruku.

V Bratislave, dňa 26.6. 2017 | Peter Doboš – riaditeľ